Retourneren

De consument-klant beschikt over een recht tot herroeping zowel met betrekking tot de Producten aangekocht via de Webshop, alsook wanneer het gaat om een overeenkomst betreffende het leveren van Diensten afgesloten via de Webshop. Op grond van Boek VI Marktpraktijken & Consumentenbescherming van het Wetboek Economisch Recht heeft de klant het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn betreffende de Producten verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Product fysiek in bezit krijgt. De herroepingstermijn betreffende de Diensten verstrijkt 14 kalenderdagen volgend op de dag waarop de Dienstenovereenkomst werd afgesloten. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant DP-Coating (7711, Dottenijs, Kaaistraat 22, België, Tel +32 56 34 35 03, Fax +32 56 84 08 38, info@dpcoating.com) via een ondubbelzinnige verklaring per post of per mail op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. De klant kan hiervoor ook gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping maar is hiertoe niet verplicht. De klant kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website. Als de klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zal DP-Coating de klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per email) een ontvangstbevestiging van diens herroeping sturen. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat de klant zijn mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken. 


Als de klant de overeenkomst herroept, ontvangt de klant alle betalingen die hij op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door DP-Coating geboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen nadat DP-Coating op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant de overeenkomst te herroepen, van DP-Coating terug. 


DP-Coating betaalt de klant alsdan terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal de klant voor zulke terugbetalingen geen kosten in rekening worden gebracht. DP-Coating mag wachten met de terugbetaling tot DP-Coating de Producten heeft terug gekregen of de klant heeft aangetoond dat hij de Producten heeft teruggezonden, al naargelang welk tijdstip eerst valt. De klant dient de Producten onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij besluit de overeenkomst te herroepen aan DP-Coating heeft meegedeeld, aan DP-Coating de Producten terug te zenden of te overhandigen. 


De klant is op tijd als hij de Producten terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de Producten komen voor rekening van de klant, tenzij anders overeengekomen. De klant is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de Producten die het gevolg is van het gebruik van de Producten, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de Producten vast te stellen. De terugbetaling van de leveringskosten door DP-Coating verloopt steeds pro rata. (Bijvoorbeeld: Klant koopt 2 producten aan en stuurt 1 terug bij herroeping. In dat geval dient DP-Coating de leveringskosten maar voor 50% terug te betalen.) Wanneer DP-Coating echter gebruikt maakt van een forfaitaire leveringskost, zal bij een gedeeltelijke herroeping DP-Coating niet gehouden zijn om enige leveringskost terug te betalen.


Het teruggezonden Product mag niet in gebruik genomen zijn en dient zich in dezelfde staat te bevinden als op het ogenblik van de levering. Bovendien dient het Product in de originele verpakking waarin het Product werd verzonden, teruggezonden te worden, al dan niet geopend en inclusief alle bij het Product geleverde toebehoren, zodoende DP-Coating ook na herroeping het Product nog kan doorverkopen aan een derde. 
Onverminderd het voorgaande geldt dat, wanneer de consument-klant zijn herroepingsrecht uitoefent nadat hij DP-Coating schriftelijk heeft verzocht om tijdens de herroepingstermijn aan te vangen met de levering van de Diensten (cfr. art. 3 §2), hij aan DP-Coating een bedrag verschuldigd is evenredig aan de Diensten reeds geleverd op het moment dat de consument-klant zijn herroepingsrecht uitoefent, vergeleken met de volledige uitoefening van de overeenkomst.


In geen geval beschikt een professionele klant over het recht tot herroeping. Verder is het herroepingsrecht uitgesloten voor alle Producten die geïndividualiseerd zijn of het voorwerp hebben uitgemaakt van enig maatwerk.


gratis demo brochure
offerte aanvragen